دیسایپلومتر

دیسایپلومتر چه فایده ای دارد؟

در صورت تمایل میتوانید دیسایپلومتر را نیز در دفتر کاری ویزیو ام با هماهنگی قبلی انجام دهید، در این صورت ارزیابی و مشاوره همان موقع صورت خواهد گرفت.

Disciplometer

همچنین میتوانید دیسایپلومتر را به صورت گروهی بدون کمک و نیاز به ویزیو ام انجام دهید.

Disciplometer

اگر از طرف اتحادیه، بیبل شوله و یا در کار رسالت هستید میتوانید با برند خود به این تست دسترسی یابید، بدین صورت دیسایپلومتر بیشتر مال خودتان میشود.

Disciplometer

طراحی دیسایپلومتر توسط ویزیو ام هزینه هایی از جمله کار، زمان انتظار و ترجمه داشته است. برای گروه ها و ارگان ها سیستم حفاظت از اطلاعات طراحی شده است. و استفاده از دیسایپلومتر باید بدون در نظر گرفتن این باشد که هزینه ها بیشتر خواهند شد یا خیر. بنابراین استفاده از این تست کاملا رایگان میباشد، اما با این حال از کاربران درخواست مشارکت در هزینه های جاری میشود.

Disciplometer