دیسایپلومتر

دیسایپلومتر چیست؟

دیسایپلومتر تستی هست که توسط ویزیو ام طراحی شده و در آن با پاسخ به تعدادی سوال ارزیابی میشوید که در کجای مسیر دنبال کردن عیسی مسیح قرار دارید.

Disciplometer

این تست در زبان های مختلف از جمله فارسی در دسترس قرار دارد.

Disciplometer

دیسایپلومتر یک امتحان نیست و فقط برای کمک طراحی شده، پس بهتر است که یک، با خود صادق باشیم، و دو اینکه به سوالات زیاد از حد فکر نکنیم و برای هرسوال خیلی زمان نگذاریم.

Disciplometer

دیسایپلومتر صدها بار خود را اثبات کرده است. اکثر شرکت کنندگان خود را شبیه ارزیابی دیسایپلومتر میدانند و از قبول کردن پیشنهادات داده شده خوشحال هستند. حتی خود تیم ویزیو ام نیز از نحوه صحبت مستقیم خدا با شرکت کنندگان و واکنش مثبت آن ها تهت تاثیر قرار گرفته اند.

Disciplometer